आ।व २०७३।०७४ को दोस्रो चौमासिक सार्वजानिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न