त्रिपुर नगरपालिकाको वडा नंं १,६, र १० को वडा भेलाका भलकहरु