भुकम्पिय सुरक्षाको बलियो आधार भैचालो थे्ग्ने घर र भौतिक पुर्वाधार नाराको साथ दिवस मनाउदै